Het Steinmeyer-orgel (1923) op. 1363 in de Grote Kerk te Papendrecht 


Het Steinmeyer-orgel werd in 1923 geplaatst in de Grote Kerk. Jasper 't Jong, vrijwilliger in de kerk, schrift in zijn artikel hoe dit orgel bijna werd gesloopt maar door de inzet van de toenmalige organist, Jan Koppenol (1922-1967), kon dit worden voorkomen. 


De inwijding van het orgel haalde de lokale kranten w.o. het Weekblad der Nederlandsche Hervormde Kerk van 4 oktober 1923. 

Over het geschiedenis van het orgel schreef dhr ’t Jong het volgende:

"In 1908 werd dominee J.H. van der Wal predikant van onze gemeente. Drs. H.A. Visser schreef in zijn boek “Papendrecht, dorp aan de rivier”: “Deze predikant was zeer muzikaal; hij was een verdienstelijk violist, pianist en organist en het behoeft ons dan ook niet te verwonderen dat hij het was, die de kerk een nieuw orgel bezorgde. Zelf ging hij dit orgel in Beieren kopen”.

© Lillian Lubega

Het orgel is in 1923 geleverd door de bekende Duitse orgelbouwer G.F. Steinmeyer & Co te Oettingen – Nürnberg. Het orgel werd gebouwd volgens het in die tijd populaire pneumatische systeem; het kreeg een plaats op de gaanderij. In 1928 werd de kerk ingrijpend verbouwd en kwam het huidige kerkgebouw tot stand. Het orgel werd verplaatst van de gaanderij naar de huidige plaats boven de kansel.

Na ruim 30 jaar wekelijks te zijn gebruikt in de erediensten, werd restauratie noodzakelijk. Dit verliep niet zonder slag of stoot1 De Synodale orgelcommissie de Nederlands Hervormde Kerk werd om advies gevraagd. Omdat het romantische klankkarakter van het orgel en de pneumatische tractuur niet meer strookten met de nieuwe inzichten omtrent orgelbouw, werd geadviseerd om het orgel maar te slopen en een nieuw te kopen. Mede door de geweldige inzet van de toenmalige organist, de heer Jan Koppenol (1922-1967), kon dit worden voorkomen. Het orgel werd in 1958 gerestaureerd door de firma Pels & Van Leeuwen en tevens werd de dispositie gewijzigd en uitgebreid."

Bron: https://www.hervormdpapendrecht.nl/…/adre…/orgel-grote-kerk/


Betreffende Kerkgebouwen

PAPENDRECHT (classis Dordrecht). Eene buitengewone gebeurtenis deed Dinsdagavond 18 September de gemeente samenkomen in de kerk. Eene ongewoon talrijke schare was tegen den bestemden tijd vergaderd in het kerkgebouw, dat te 7 uur meer dan vol was. En machtig verhief zich toen de zang dier velen, gepaard met de krachtige en schoone tonen van het orgel. Geen wonder dat zoo velen gekomen waren: Een nieuw orgel zou worden ingewijd en het zou worden bespeeld door den heer H. de Vries, organist te Rotterdam. Dat laatstgenoemde de verwachtingen niet beschamen zou, spreekt vanzelf. En het instrument, vervaardigd door de firma G. F. Steinmeyer en Co. te Oettingen (Beieren) bleek weldra de gekoesterde verwachtingen te overtreffen. Een oordeel, hetwelk tegen dat van allen opweegt, volsta om zulks te bevestigen; n.l. dat van den heer de Vries zelf, die ons aldus schreef: „Dit orgel is een juweeltje en hoewel niet groot, kan het toch door vernuftig aangebrachte combinaties groote kracht ontwikkelen, terwijl de toon toch nobel blijft. Het is in staat onder alle omstandigheden den Gemeentezang te beheerschen. Van wonderbare uitwerking is het „pp”, want dan schijnt het alsof het geluid heel uit de verte tot ons komt. Papendrecht zij geluk gewenscht met dit mooie instrument.

De voorzitter van het Orgel-comité kon dan ook met groote voldoening het instrument overdragen aan de kerkvoogdij. Grooten dank werd door hem gebracht aan de bouwers zelven, die beiden, vader en zoon, aanwezig waren. Eveneens aan den architekt, den heer Reus te Dordrecht, die met zooveel zorg en toewijding het front met bijbehoorend ontwierp. En niet het minst aan de Gemeente zelf, wier groote offervaardigheid in zoo moeilijke omstandigheden het comité in staat stelde zulk een instrument aan te schaffen.

De voorzitter van het comité werd namens medeleden zeer hartelijk toegesproken door het lid, de heer J. T. Visser, waarna namens de kerkvoogdij door den heer L. de Graaff het comité werd dank gezegd voor zijn zoo gelukkig geslaagden arbeid..."

Bron : (Ondersteuning Gemeenten) Weekblad der Nederlandsche Hervormde Kerk, 4 oktober 1923 / www.digibron.nl


© Lillian Lubega

Johan Poldervaart, orgelstemmer zei ooit dat dit orgel zijn favoriet instrument was: "Dit bezit prachtige strijkers en een fraai werkende zwelkast. Ik val het meest voor een romantisch klankbeeld. In de jaren zestig en zeventig ben ik altijd tegenstander gebleven van orgels met een dunne en scherpe klank. Collega's verklaarden me voor gek. Nu zie je overblazende fluiten en strijkers weer terugkomen. Gelukkig onderhield ik in die jaren ook romantische orgels. Dat maakte veel goed." 

Bron: Reformatorisch Dagblad, 17 september 2001 / www.digibron.nlINSTRUCTIEVE MIDDAG VOGG, AFD. WEST

D.V. zaterdag 13 november a.s. kunnen de leden van de Vereniging van organisten der Geref. Gemeenten (VOGG), afd. West, twee orgels in Papendrecht bezoeken en bespelen. Om 13.30 uur worden we verwacht in Sionskerk, (Rubenstraat 35), waarin zich een orgel van Pels van Leeuwen bevindt en om ongeveer 15.00 uur in de Grote Kerk (Kerkbuurt 80) voor een instrument van Steinmeyer. Onze gastheer zal ons demonstreren en toelichten hoe we moeten omgaan met deze twee totaal verschillende instrumenten. Na uitleg, voor u de test! Daarom een instructieve middag met als titel: "Hoe bespeel ik twee verschillende orgels?" 

Bron: De Saambinder  4 november 2004 / www.digibron.nl


Verdere informatie en dispositie: www.hervormdpapendrecht.nl/…/adre…/orgel-grote-kerk/Mijn grote dank en waardering gaat uit naar de volgende mensen en organisaties voor hun medewerking:

  • Johan Poldervaart, orgelstemmer, van het Marcussen-orgel (1973) van de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam en het Steinmeyer-orgel in de Grote Kerk te Papendrecht
  • Jasper 't Jong, Grote Kerk te Papendrecht
  • Mw. Kelly de Hoop-Otten, Protestantse Kerk
  • ds. G. J. van Aalst, hoofdredacteur De Saambinder